Forum 80th Strona Główna 80th
Tawerna pod 80tką
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy     GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Federal Reserve Bank - spisek ?

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum 80th Strona Główna -> Różności
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
White Lion
PrzeMadaFakaDołączył: 09 Maj 2007
Posty: 932
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 14 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kielce

PostWysłany: Czw 13:49, 02 Sty 2014    Temat postu: Federal Reserve Bank - spisek ?

Apokalipsa Êw. Jana, rozdzia∏ 13, wersy 1-18:

I ujrza∏em Besti´ wychodzàcà z morza (...) A Smok da∏ jej swà moc, swój tron i wielkà w∏adz´. (...) Potem dano jej wszczàç walkźe Êwi´tymi i zwyci´˝yç ich, i dano jej w∏adzńad ka˝dym szczepem, ludem, jźykiem i narodem. (...)

74

Potem ujrza∏em innà Bestie, wychodzàcà z Ziemi (...) I ca∏à w∏adze pierwszej Bestii przed nià wykonuje, i sprawia, ˝e ziemia i jej mieszkaƒcy oddajà pok∏on pierwszej Bestii (...) I czyni (druga Bestia) wielkie znaki, tak i˝ nawet ka˝e ogniowi zst´powaç z nieba na oczach ludzi. I zwodzi mieszkaƒców ziemi znakami, które jej dano czyniç przed Bestià, mówiàc mieszkaƒcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzyma∏a cios mieczem, a o˝y∏a. I dano jej, by duchem obdarzy∏a obraz Bestii, tak i˝ nawet przemówi∏ obraz Bestii, i by sprawi∏,

˝e wszyscy zostanà zabici, którzy nie oddadzà pok∏onu obrazowi Bestii. I sprawia, ˝e wszyscy, i mali, i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymujà znamińa prawà r´kĺub na czo∏o i ˝e nikt nie mo˝e kupiç ni sprzedaç, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna màdroÊç. Kto ma rozum, niech liczb´ Bestii przeliczy: liczba to bowiem cz∏owieka. A liczba jego: szeÊçset szeÊçdziesiàt szeÊç.

W tym miejscu potrzebny jest krótki komentarz: objawienie ukaza∏o Janowi obrazy, które wówczas by∏y niemo˝liwe do opisania (telewizor, bomb´, kart´ kredytowà), a on zinterpretowa∏ je bardzo prostymi s∏owami.

„Bestii” nie nale˝y sobie wyobra˝aç jako dziwnego zwierzćia – jest ona tutaj przeciwieƒstwem „ducha”, a wić reprezentuje materićzy raczej materializm oraz propagujàcà go organizacj´.

W przytoczonym fragmencie jest kilka wa˝nych passusów, które teraz rozszyfrujemy: 1. I ujrza∏em Besti´ wychodzàcà z morza. (...) A Smok da∏ jej swà moc, swój tron i wielkà w∏adze. (...) Potem dano jej wszczàç walkźe Êwi´tymi i zwyci´˝yç ich, i dano jej w∏adzńad ka˝dym szczepem, ludem, j´-

zykiem i narodem.

Smoka mo˝na by zinterpretowaç jako Lucyfera (albo istot´ jaszczuropodobnà?), pierwsza Bestia to iluminaci (banki FED oraz Wali Street), osadzeni przez Lucyfera na tronie Êwiata i obdarzeni pot´gà finansowà (por. w Starym Testamencie 2 Krn. 9,13, jak te˝ 1 Krl. 10,14: Waga z∏ota, które co rok dostarczano Salomono-wi, wynosi∏a szeÊçset szeÊçdziesiàt szeÊç talentów z∏ota). Nie by∏ to przypadek, ˝e Jezus wygna∏ ze Êwiàtyni tych, którzy po˝yczali pieniàdze. Jednoznacznie umotywowa∏ swoje dzia∏anie, powiedzia∏ bowiem do nich (J.8, 44): Wy macie diab∏a za ojca i chcecie spe∏niaç po˝àdania waszego ojca.

Skoro prawdopodobnie ma∏o kto wie, czym FED - centralny bank Ameryki - ró˝ni siód innych banków centralnych, niech dalszych informacji dostarczy takie oto zwiź∏e omówienie historyczne: Pod koniec XIX wieku te banki, które pozostawa∏y pod kontrolà imperium Rothschildów, rozpocz´∏y wielkà kampani´, której celem by∏o podporzàdkowanie Êwietnie prosperujàcej gospodarki USA. Europejscy Rothschildowie finansowali bank J.P. Morgan & Co., bank Khun Loeb & Co.,Standard Oil Co., czyli koncen Johna Rockefellera, kolej Edwarda Harrimana i huty, których w∏aÊcicielem by∏ Andrew Carnegie. Owe powià-

zania oznacza∏y wówczas nie tylko to, ˝e Rothschildowie uzyskali pewien wp∏yw na gospodarkŚtanów Zjednoczonych. Oko∏o roku 1900 wys∏ali oni do USA jednego ze swoich agentów, Paula Warburga, aby nawiàzaç wspó∏pracź Khun Loeb & Co. Bank. Jacob Schiff i Paul Warburg zainicjowali kampanińa rzecz utworzenia Banku Rezerw Federalnych (Federal Reserve Bank - FED), który mia∏ byç pot´˝nym prywatnym bankiem centralnym Ameryki.

Przemawiajàc w 1907 roku na posiedzeniu nowojorskiej Izby Handlowej, Jacob Schiff stwierdzi∏: Je˝eli nie powstanie bank centralny, który b´dzie mia∏ wystarczajàcà kontrolńad zaciàganiem kredytów, to czeka ten kraj najstraszliwszy i najbardziej brzemienny w skutki krach finansowy w jego historii.

Co zapowiedziano, to i zrobiono: kryzys finansowy, który nastàpi∏ w USA i - jako jego konsekwencja - pani-ka na rynku kapita∏owym pozbawi∏y dziesiàtki tysićy ludzi podstaw egzystencji. Panika na gie∏dzie nowojorskiej pozwoli∏a Rothschildom zarobiç kilka milionów dolarów i osiàgnàç sukces, o jaki im chodzi∏o. W∏aÊnie t´

panik´ wykorzystano jako argument na rzecz utworzenia wreszcie banku centralnego, który mia∏by zapobiegaç takim sytuacjom.

Wyst´pujàc podczas obrad senackiej komisji bankowo-walutowej, Paul Warburg powiedzia∏: Pierwsza myÊl, jaka nasuwa mi si´ w zwiàzku z tà panikà, jest myÊl o tym, ˝e potrzebny nam jest krajowy bank rozra-chunkowy (bank centralny).

Ostateczna wersja dokumentu ustanawiajàcego FED zosta∏a uzgodniona w posiad∏oÊci J. Morgana na wy-spie Jekyll w stanie Georgia. Powstanie FED w roku 1913 pozwoli∏o w∏aÊcicielom banków o zasi´gu mi´dzynarodowym znacznie zwi´kszyç swà pot´g´ finansowà na obszarze USA. Pau∏ Warburg zosta∏ pierwszym prezydentem FED. Po podjćiu decyzji o utworzeniu FED wprowadzono szesnastà poprawk´ do konstytucji, dzi´ki której Kongres uzyska∏ mo˝liwoÊç opodatkowania dochodów osobistych obywateli Stanów Zjednoczonych. By∏o to koniecznym nast´pstwem, skoro rzàd USA nie móg∏ ju˝ drukowaç pieni´dzy, którymi finansowa∏by swojà dzia∏alnoÊç. Po raz pierwszy w dziejach USA zmuszono obywateli do p∏acenia podatku dochodowego.

75

Najwa˝niejszymi akcjonariuszami FED byli wtedy:

1. banki Rothschildów w Londynie i Pary˝u

2. Lazard Brothers Bank w Pary˝u

3. Israel Moses Seif Bank we W∏oszech

4. Warburg Bank w Amsterdamie i Hamburgu

5. Lehmann Bank w Nowym Jorku

6. Khun Loeb & Co. Bank w Nowym Jorku

7. nale˝àcy do Rockefellera Chase Manhattan Bank w Nowym Jorku

8. Goldman Sachs Bank w Nowym Jorku

Ju˝ wówczas kongresman Charles Lindbergh okreÊli∏ nowo powsta∏y Bank Rezerw Federalnych - ze wzgl´du na jego pot´g´ finansowà - jako niewidzialny rzàd.

Jak w∏aÊciwie funkcjonuje FED? Komisja Otwartego Rynku w FED emituje Federal Reserve Notes (banknoty). Te papierowe dolary zostajà wypo˝yczone rzàdowi USA w zamian za obligacje, które stanowià gwarancj´ dla FED. Te z kolei trafiajà do banków FED, uzyskujàcych rokrocznie odsetki od nich. Ju˝ w 1992 roku wartoÊç obligacji b´dàcych w posiadaniu FED wynios∏a a˝ 5 000 000 000 000 dolarów i stale rosnà odsetki pokrywane przez podatników. Ca∏y ten majàtek FED powsta∏ dzi´ki po˝yczkom pieni´˝nym udzielanym rzà-

dowi USA oraz inkasowaniu wysokich odsetek w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià, której jedynymi kosztami sà wydatki na farb´ drukarskà i sam druk. Brzmi to wprost niewiarygodnie, ale jest faktem!

Daniel Doyle Benham, amerykaƒski bojownik o prawa cz∏owieka, odwa˝y∏ si´ w 2002 roku zatelefonowaç do San Francisco Federal Reserve Bank (FED) i przeprowadzi∏ wielce wymowny wywiad z niejakim Ronem Supinskim, przedstawicielem Public Information Department, który odtwarzamy tu w pe∏nym brzmieniu („P” oznacza pytajàcego, „Mr S.” to Ron Supinski):

P: Panie Supinski, czy Federal Reserve System jest we w∏adaniu mojego kraju?

Mr S.: JesteÊmy agenda rzàdowà.

P: Nie o to pytam. Czy mój kraj ponosi koszta utrzymania tego systemu?

Mr S.: JesteÊmy agendà rzàdowà, utworzonà przez Kongres.

P: Czy Federak Reserve stanowi przedsi´biorstwo?

Mr S.: Tak.

P.: Czy rzàd mojego paƒstwa posiada akcje Federal Reserve?

Mr S.: Nie, udzia∏owcami sà banki cz∏onkowskie.

P.: Czy owe banki sà prywatnymi spó∏kami?

Mr S.:Tak.

P.: Czy banknoty Federal Reserve Bank majà jakiekolwiek pokrycie?

Mr S.:Tak, jest nim majàtek Federal Reserve, ale przede wszystkim uprawnienia Kongresu do na∏o˝enia takiego czy innego podatku na obywateli.

P.: „Uprawnienie do inkasowania podatków”, czy tak pan powiedzia∏? I to w∏aÊnie stanowi pokrycie dla banków Federal Reserve?

Mr S.: Tak.

P.: Jaka jest wartoÊç ca∏ego majàtku Federal Reserve?

Mr S.: San Francisco Bank posiada aktywa na sum´ 36 miliardów dolarów.

P.: Co sk∏ada sińa te aktywa?

Mr S.: Z∏oto, sam Federal Reserve Bank i gwarancje rzàdowe.

P.: Jaka wartoÊç jednej uncji z∏ota jest uwzgl´dniana w ksi´gowoÊci Federal Reserve Bank?

Mr S.: Tej informacji nie posiadam, ale San Francisco Bank dysponuje z∏otem o wartoÊci 1,6 miliarda dolarów

P.: Czy chce pan przez to powiedzieç, ˝e Federal Reserve Bank w San Francisco posiada 1,6

miliarda dolarów w z∏ocie, a saldo tego majàtku stanowià gwarancje rzàdowe?

Mr S.: Tak.

P.: Skàd Federal Reserve otrzymuje Federal Reserve Notes?

Mr S.: Banknoty sà autoryzowane przez Departament Skarbu.

P.: Ile Federal Reserve p∏aci za Federal Reserve Notó nominale 10 dolarów?

Mr S.: Od pi´çdziesićiu do siedemdziesićiu centów.

P.: Ile p∏àci siźa banknot studolarowy ?

Mr S.: Tyle samo - od pi´çdziesićiu do siedemdziesićiu centów.

76

P.: Tylko 50 centów za 100 dolarów to ogromny zysk, czy˝ nie tak?

Mr S.: Zgadza si´.

P.: Departament Skarbu otrzymuje wić od Federal Reserve 20 $ dolarów przy nominalnej wartoÊci 1000 dolarów albo inaczej: nieco ponad dwa centy przy fakturze studolarowej, czy prawid∏owo rozumuj´?

Mr S.: Chyba jest pan bliski prawdy.

P.: Czy Federal Reserve nie wykorzystuje przypadkiem Federal Reserve Notes, których koszt wynosi 2 centy od sztuki, do odkupywania obligacji od rzàdu?

Mr S.: Tak, ale to nie wszystko.

P.: Czy taka jest jednak istota sprawy?

Mr S.: Istota sprawy jest w∏aÊnie taka.

P.: Ile Federal Reserve Notes jest w obiegu?

Mr S.: 263 miliardy dolarów, ale my mo˝emy wskazaç tylko na niewielki procent banknotów.

P.: Gdzie si´ podzia∏y te „inne” banknoty?

Mr S.: W materacach albo te˝ zosta∏y „pogrzebane”, albo gdzieÊ za kulisami, tak jak brudne pieniàdze z przemytu narkotyków.

P.: Skoro d∏ugi trzeba pokrywaç przy u˝yciu Federal Reserve Notes, czy tych, które sà w obiegu, wystarczy do sp∏acenia d∏ugów paƒstwowych wynoszàcych 4 biliony dolarów?

Mr S.: Nie wiem.

P.: Czy istnia∏aby matematyczna mo˝liwoÊç sp∏acenia tych 4 bilionów zad∏u˝enia, gdyby rzàd federalny zebra∏ wszystkie banknoty b´dàce w obiegu?

Mr S.: Nie.

P.: Czy mia∏bym racje, mówiàc, ˝e w takim razie za ka˝dy dolar wp∏acony do jednego z banków cz∏onkowskich mo˝na by, przy odpowiedniej polityce zachowania rezerw, po˝yczyç 8 dolarów?

Mr S.: Oko∏o 7 dolarów.

P.: Prosz´ mnie poprawiç, je˝eli si´ pomyl´, ale chodzi tu chyba o 7 dolarów w takich banknotach rezerwy federalnej, które nigdy nie trafi∏y do obiegu. Wzi´∏y sióne z powietrza, skoro ani kredytów, ani owych dwóch centów z wartoÊci nominalnej nigdy nie wyp∏acono. Inaczej mówiàc: Federal Reserve Notes, o które tu chodzi, nie istnia∏y w rzeczywistoÊci jako fizyczne pieniàdze, wydrukowane i wyemitowane, lecz stanowi∏y po prostu zapisy w ksi´gach i by∏y po˝yczane z odsetkami. Czy mam racje?

Mr S.: Tak.

P.: Czy w∏aÊnie dlatego w obiegu sà tylko 263 miliardy dolarów w banknotach rezerwy federalnej?

Mr S.: Jest to cz´Êciowe wyjaÊnienie przyczyny.

P.: Czy moja interpretacja jest w∏aÊciwa: kiedy (w Bo˝e Narodzenie 1913 roku) pojawia∏a siústawa o rezerwie federalnej, przenios∏a ona prawo bicia monet, a wiec do udost´pniania narodowi pieni´dzy, jak te˝ prawo do regulowania obiegu i wartoÊci, z Kongresu na PRYWATNÑ spó∏k´, czy tak? I mój kraj WYPO˚YCZA SOBIE teraz to, co powinno by stanowiç nasze zasoby pieni´˝ne, z Banku Rezerwy Federalnej (PRYWANEJ spó∏ki), z DOLICZENIEM odsetek.

Czy w∏aÊciwie rozumuje? I ze wzgl´du na system monetarny naszego kraju te d∏ugi NIGDY

nie zostanà pewno sp∏acone?

Mr S.: W zasadzie ma pan racje.

P.: Jest w tym coÊ podejrzanego, nie uwa˝a pan?

Mr S.: Sorry, nie mogńa to pytanie odpowiedzieç, ja tutaj pracuje.

P.: Czy Federal Reserve poddano kiedykolwiek niezale˝nej kontroli?

Mr S.: JesteÊmy kontrolowani.

P.: Dlaczego ostatnio Izba Reprezentantów przyj´∏a uchwa∏´ (oznaczonà numerem 1486) o sprawdzeniu ca∏ej ksi´gowoÊci Federal Reserve przez GAO? I dlaczego Federal Reserve sprzeciwia si´ temu?

Mr S.: Nie wiem.

P.: Czy Federal Reserve reguluje wartoÊç Federal Reserve Notes i ustala stopy procentowe?

Mr S.: Tak.

P.: Prosz´ mi wyjaÊniç, jak to mo˝liwe, ˝eby system rezerwy federalnej by∏ zgodny z Konstytucjà, skoro przecie˝ tylko Kongres, dzielàcy sińa Senat oraz IzbŔeprezentantów, jest (a przynajmniej 77

powinien byç) uprawniony do bicia naszych monet, do emitowania ich i do ustalania ich wartoÊci?

(Article 1 Section 1 and Section 8) Nigdzie w Konstytucji nie ma zapisu o mo˝liwoÊci przeniesienia przez Kongres jakiegokolwiek zawarowanego konstytucyjnie uprawnienia na przedsi´biorstwo PRYWATNE-a mo˝e si´ myl´?

Mr S.: Nie znam sińa prawie konstytucyjnym. Mogśkontaktowaç pana z naszym dzia∏em prawnym.

P.: Powiem panu, ˝e ja zada∏em sobie trud przeczytania Konstytucji. NIE POZWALA ona na to, by jakiekolwiek uprawnienie przyznane instytucji paƒstwowej zosta∏o przeniesione na prywatnà firmálbo stowarzyszenie. Czy nie stanowi ona, i˝ wszelka inna w∏adza, nieprzys∏ugujàca pojedynczym osobom prawnym, jest zastrze˝ona dla paƒstwa i jego obywateli?

Czy ten zapis dotyczy przedsi´biorstwa prywatnego?

Mr S.: Nie sàdz´, wiem jednak, i˝ utworzenie Federal Reserve dosz∏o do skutku dzi´ki zgromadzeniu ustawodawczemu.

P.: Czy zgodzi∏by si´ pan z takim stwierdzeniem: „to jest nasz kraj i pieniàdze te˝ powinny byç NASZE, tak jak stanowi Konstytucja”?

Mr S.: Rozumiem paƒskà intencj´.

R: Dlaczego mielibyÊmy po˝yczaç nasze w∏asne pieniàdze od PRYWATNEGO konsorcjum bankierów (Z ODSETKAMI)? Czy˝ nie po to w∏aÊnie doprowadziliÊmy do rewolucji, ˝eby staç siódr´bnym, suwerennym narodem, majàcym w∏asne prawa?

Mr S.: (odmówi∏ odpowiedzi)

P.: Czy kiedykolwiek zapytano Sàd Najwy˝szy o to, czy dzia∏alnoÊç Federal Reservejest zgodna z Konstytucjà?

Mr S.: Zdaje si´, ˝e by∏o kilka procesów, które mia∏y zwiàzek z tà kwestia. Czy toczy∏y sióne przed Sà-

dem Najwy˝szym? Chyba tak, ale nie jestem tego pewny.

P.: Czy˝ Sàd Najwy˝szy nie uzna∏ jednog∏oÊnie - w sprawie Schechter Poultry Corp. przeciwko Sta-nom Zjednoczonym i w sprawie Carter przeciw Carter Coal Co. (wyrok w zbiorze werdyktów) - kon statacji korporajnej za niezgodne z konstytucjà delegowania w∏adzy ustawodawczej?

(„Przeniesienie w∏adzy jest równoznaczne z regulowaniem w∏adzy. Stanowi to najbardziej nagan-nà form´ delegacji ustawodawczej; nie jest to zwyczajnà delegacjà, dotyczàcà jakiejÊ oficjalnej kor-poracji/spó∏ki grupy, która zapewne nie oka˝e zainteresowania dobrem powszechnym, lecz zadba o prywatny interes poszczególnych osób.” Carter przeciwko Carter Coal Co.) Mr S.: Nie wiem, ale mogśkontaktowaç pana z naszym dzia∏em prawnym.

P.: Czy˝ obecny system monetarny nie jest domkiem z kart, który MUSI siźawaliç, skoro nie ma takiej matematycznej mo˝liwoÊci, by d∏ugi zosta∏y KIEDYKOLWIEK sp∏acone?

Mr S.: Tak to wyglàda. Mog´ panu powiedzieç, ˝e jest pan bardzo wnikliwy i wiele pan wie. Ale my mamy pewne rozwiàzanie.

P.: Có˝ to za rozwiàzanie?

Mr S.: Debit card. (Nowy ∏ad Êwiata opiera si´ mi´dzy innymi na istnieniu spo∏eczeƒstwa pozbawionego gotówki. Debit card jest uniwersalnà kartà kredytowà i stanowi zarówno dokument to˝samoÊci, jak i Êrodek p∏atniczy w nowym ∏adzie Êwiata - przyp. aut.).

P.: Czy ma pan na myÊli EFT Act (Electronic Fund Transfer = elektroniczne regulowanie p∏atnoÊci)?

Czy nie nale˝y si´ tego bardzo obawiaç ze wzgl´du na ogromne mo˝liwoÊci komputerów?

Paƒstwo, wszystkie jego instytucje, tak˝e Federal Reserve, b´dà otrzymywaç informacje o tym, ˝e: o godzinie 14.30 by∏ pan na stacji benzynowej i za 10 dolarów kupi∏ pan benzyn´ bezo∏owiowà w cenie 1,41 za galon, a potem, o 14.58, by∏ pan w sklepie spo˝ywczym, gdzie kupi∏ pan chleb, gotowy obiad, miśo i mleko za 12,32 dolara, póêniej zaÊ, o wpó∏ do czwartej, kupi∏ pan w aptece lekarstwa za 5,62 dolara. Inaczej mówiàc, paƒstwo wiedzia∏oby, kiedy i dokàd chodzimy, ile zap∏aciliÊmy, ile zap∏acii hurtownik i jaki mia∏ zysk. System EFT sprawi∏by, ˝e dos∏ownie wszelka wiedza o nas by∏aby w posiadaniu paƒskiej placówki. Czy˝ nie jest to przera˝ajàca perspektywa?

Mr S.: Owszem, to jest dziwne.

P.: DomyÊlam siŚTRASZNEGO MATACTWA, szyderstwa z naszej Konstytucji. Czy nie jest tak, i˝

prywatnemu konsorcjum bankierów p∏acimy daniní c∏o w postaci podatku dochodowego?

Mr S.: Nie nazwa∏bym tego daninà, to sà odsetki.

P.: Czy˝ ka˝dy urz´dnik z wyboru nie sk∏ada przysi´gi, którà zobowiàzuje sión do ochrony 78

Konstytucji, do tego, ˝e b´dzie jej broniç przed wrogami zewn´trznymi, ale i wewn´trznymi?

Czy˝ z tego punktu widzenia Federal Reserve nie jest wrogiem wewn´trznym?

Mr S.: Nie mog´ tego potwierdziç.

P.: Nasi urz´dnicy z wyboru i osobistoÊci majàcy w∏adzńad Federal Reserve ponoszà winźa swoje uprzywilejowanie, a tym samym godzà w Konstytucjśwojego paƒstwa, co stanowi zdradśtanu. Czy˝ zdrady stanu nie karze si´ Êmiercià?

Mr S.: Tak sàdz´.

P.: Bardzo dzi´kujźa informacje i za czas, który zechcia∏ mi pan poÊwićiç. I gdyby mi wolno by∏o to powiedzieç, poradzi∏bym panu, ˝eby podjà∏ pan niezb´dne kroki dla zabezpieczenia siebie i swojej rodziny, a wić ˝eby wy cofa∏ pan wszystkie pieniàdze zdeponowane w bankach, zanim ca∏y system siźa∏amie. Ja to zrobi´.

Mr S.: Nie wyglàda to dobrze.

P.: Niech Bóg oka˝e mi∏osierdzie duchom, które stojà za tym sprzecznym z Konstytucjà i przest´pczym przedsi´wzićiem, noszàcym nazwŔezerwy Federalnej. Skoro tylko przebudzà si´ WSZECHMOCNE MASY i zrozumiejà, na czym to gigantyczne oszustwo polega, nie potraktujà tego pob∏a˝liwie.

Rozmowa z panem by∏a dla mnie przyjemnoÊcià, jeszcze raz dzi´kuj´, ˝e zechcia∏ pan poÊwićiç mi ten czas. Mam nadziej´, ˝e pos∏ucha pan mojej rady, zanim dojdzie do katastrofy.

Mr S.: Niestety, na nic dobrego sińie zanosi.

P.: ˚ycz´ mi∏ego dnia i dzi´kujźa to, ˝e znalaz∏ pan dla mnie czas.(46) Mr S.: A ja dzi´kujźa to, ˝e pan zatelefonowa∏.

Powtórz´ to jeszcze raz z ca∏à mocà: dolar nie Jest emitowany przez rzàd USA, lecz przez FED, czyli konsorcjum prywatnych banków, które umo˝liwia rzàdowi dysponowanie pieni´dzmi, inkasujàc w zamian spore odsetki i Êciàgajàc podatki.

Mowa tu o najwi´kszym oszustwie USA, które - o dziwo! - ma∏o kto zauwa˝a. Co wićej, obligacje rzàdowe sprawi∏y, ˝e FED ma - z paƒstwowego i prywatnego punktu widzenia - prawo do wszystkiego, co stanowi podstawowy majàtek Stanów Zjednoczonych Ameryki. Liczne ju˝ procesy sàdowe, których celem by∏o uniewa˝-

nienie ustawy dotyczàcej utworzenia FED, okaza∏y sińieskuteczne. Pierwszym, który podjà∏ prób´ przeciw-stawienia si´, by∏ John F. Kennedy ze swym projektem ustawy likwidujàcej FED. Wiemy, jak to siśkoƒczy∏o!

Niewykluczone, ˝e ktoÊ skory do krytyki zarzuci mi w tym miejscu spekulacj´. A przecie˝ pierwszà czynnoÊcià urz´dowà nast´pcy Kennedy'ego, którym zosta∏ Lyndon B. Johnson, okaza∏o siánulowanie tamtej, ostatniej czynnoÊci urz´dowej poprzednika. (O dzia∏alnoÊci FED jest tak˝e mowa w zamieszczonym tu wywiadzie z pewnym wspó∏pracownikiem tej instytucji).


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
wujek Alfred
AnalfabetaDołączył: 11 Maj 2007
Posty: 25
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:27, 05 Sty 2014    Temat postu:

Temat na dłuższą dyskusję, nie wiem, czy na forum. W dodatku tego typu dyskusje czasami kończą długoletnie przyjaźnie Smile Ale może nie tym razem.

FED rzeczywiście jest konsorcjum prywatnych banków. Nie jest ich własnością, chociaż banki wykupują "udziały" i otrzymują od nich ustaloną dywidendę roczną (6%). "Udziałów" tych nie można sprzedać, zastawić i użyć jako poręczenia, czyli zarabiać na nich w sposób, w jaki to zwykle banki robią. Co więcej, ich wykup jest obowiązkowy dla banków, które otrzymały licencję federalną. Jednak zysk roczny, po odliczeniu dywidendy dla banków członkowskich, trafia do kasy państwa. Pół tego wywiadu traci tym samym swój ton oskarżycielski.
I FED jest jednoczęsnie organem państwowym, a sporo długu USA państwo jest winne samemu sobie (zwłaszca po akcjach QE). Zarząd FED jest wybierany przez prezydenta, także kilku członków FOMC (Komitet Otwartego Rynku, organ doradczy). Jednak decyzje podejmuje zarząd. Wpływ Rotshildów jest w tej sytuacji iluzoryczny.
Doświadczenie uczy, że polityka FED zależy w największym stopniu od dominującej w danym czasie ideologii politycznej i głownych nurtów w ekonomii. Przykłady na życzenie.

Pomysł, że kryzys 1929 został celowo wywołany przez FED kupy się nie trzyma. FED już istniał i miał uprawnienia, z których nie w pełni skorzystał - mógł zrobic więcej, aby powstrzymać run na banki (i to można wyjasnić dominującą ideologią). Na kryzysie żaden większy kapitał nie skorzystał - wręcz przeciwnie, kryzys pociągnął za sobą ustawę Glassa-Steagalla i inne regulacje, które położyły kres dużym zyskom w sektorze finansowym na kilkadziesiąt lat. Jeśli spisek, to kompletnie nieudolny.

FED nie funkcjonuje gorzej, niż inne banki centralne, które zwykle są pństwowe (vide nasz NBP). Od niektórych, jak sądzę, funkcjonuje lepiej.

Pojawiła się też ine kwestie, ale tyle, że nie wiadomo, o czym mówić. Wspomnę tylko, że brak pokrycia waluty w złocie to żadne nieszczęście. Złoto spisuje się fatalnie jako waluta.

W każdym razie słowo spisek jest nie na miejscu. Wszystko dzieje się legalnie i jawnie. Nie mówię przez to, że jest bardziej etyczne, czy pożądane - ale to nie spisek.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
wujek Alfred
AnalfabetaDołączył: 11 Maj 2007
Posty: 25
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:44, 05 Sty 2014    Temat postu:

A. A z tą Apokalipsą to żart? Głupio się czuję, zadając takie pytanie Smile

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
White Lion
PrzeMadaFakaDołączył: 09 Maj 2007
Posty: 932
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 14 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kielce

PostWysłany: Pią 10:21, 10 Sty 2014    Temat postu:

jak zwykle imponujesz mi wiedzą o ekonomii na świecie.
Temat wrzuciłem na zasadzie przekory/szyderstwa po trafieniu na jedną książkę o spiskach na świecie.
Książka jest beznadziejna i nie mam zamiaru jej polecać.

Przekleiłem fragment tekstu i stąd braki w polskich znakach.

Tekst o apokalipsie to po prostu początek fragmentu i sam w sobie ma pokazać nutkę fanatyzmu autora.
Same teksty i teorie pełne są nawiązań do biblii, szatana, czasów starożytnych. Sporo w nich zdań ogólnych, nieprecyzyjnych, opinio-wskazujących itp.

Bez wątpienia większość teorii spiskowych to w mojej opinii schizofreniczne wymysły ale jednak jakaś ich, nawet niewielka część jest pewnie prawdą :)


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
wujek Alfred
AnalfabetaDołączył: 11 Maj 2007
Posty: 25
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:44, 11 Sty 2014    Temat postu:

Oczywiście widziałem, że to przeklejone. Ja ten tekst zobaczyłem dobre kilka lat temu, ale wtedy nie wiedziałem, co o nim myśleć. Chociaż nie było tam tej wstawki o bankowej bestii, co wychodzi z Atlantyku po tym, jak po dnie przelazła z Anglii, skąd ją Rotschildowie wysłali. W każdym razie niektóry mogliby poważnie potraktować ten tekst, ja go traktowałem w miarę poważnie i pomyślałem, że może ty też, skoro go wrzucasz bez komentarza. Wychodzę tutaj na największego naiwnego - trudno, jakoś to zniosę Smile

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
White Lion
PrzeMadaFakaDołączył: 09 Maj 2007
Posty: 932
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 14 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kielce

PostWysłany: Pon 8:44, 13 Sty 2014    Temat postu:

ktoś kiedyś powiedział, że jedyne poważne rzeczy w życiu to śmierć i podatki Smile

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
arcziangelo
Wielki MistrzDołączył: 06 Maj 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: ee? ciemno było...

PostWysłany: Pon 19:59, 13 Sty 2014    Temat postu:

Cieszmy się, że nie żyjemy w czasach wejścia wynalazku Gutenberga do obiegu. Pierwszą księgą, która rozchodziła się jak świeże bułeczki była.. he he.. jeszcze do tego w nielegalnym obrocie Very Happy no no, przeklejanie, copy, paste, edit - jak to ładnie powiedzieć, mówisz, masz, teraz to mamy ładne i baśniowe czasy, fontem i bitratem płynące Very Happy

generalnie chciałbym jeszcze dożyć zmierzchu komputerowego średniowiecza, kiedy mój prywatny opiekun emerytalny/instruktor fitnessu -whatever- po tym jak mnie podmyje, zakupi kabelek, podłączy do maszynki i w głowie wyświetlą mi się napisy.. Rolling Eyes no, może jeszcze nie film, za dużo mi się tu parobstwu zachciewa, paszoł won do roboty, ale już np. jakieś game of choice.. hmmmmmm Very Happy

co do głównego wątku, jak zauważyliście obaj - tezauryzacja, albo odwleczony zwrot majątku z inwestycji to cichy zabójca Laughing


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
White Lion
PrzeMadaFakaDołączył: 09 Maj 2007
Posty: 932
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 14 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kielce

PostWysłany: Wto 9:11, 14 Sty 2014    Temat postu:

arcziangelo napisał:
Pierwszą księgą, która rozchodziła się jak świeże bułeczki była.. he he.. jeszcze do tego w nielegalnym obrocie


tzn? bo nie kumam jaka ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
ZjedzBabciKorale
PrzeMadaFakaDołączył: 08 Maj 2007
Posty: 688
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 25 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kielce

PostWysłany: Czw 14:48, 06 Mar 2014    Temat postu:

nie uwierzysz Pit ale przeczytałem tą książkę tzn. "Ręce precz od tej książki", chociaż być może "przeczytałem" to za duże słowo, bo często omijałem całe zdania, akapity a nawet strony

była dla mnie jak bajdurzenie staruszka przy kominku, miło było wyobrażać sobie "a co jeśli niektóre rzeczy są prawdą?", np. mieszkańcy Atlantydy trwający w uśpieniu w jaskiniach Himalajów Smile

cała książka to generalnie niezły bełkot, a szczególnie końcowe rozdziały, które, mam wrażenie, mówią o tym samym tylko innymi zdaniami

autor powinien pracować dalej jako architekt wnętrz, zamiast zabierać się za pisanie książek


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum 80th Strona Główna -> Różności Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

Skocz do:  

Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group

Chronicles phpBB2 theme by Jakob Persson (http://www.eddingschronicles.com). Stone textures by Patty Herford.
Regulamin